Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.kayaksw.pl, zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę KAYAK Dawid Jóźwiak z siedzibą w Niechłód 12A, 64-115 Święciechowa, woj. Wielkopolskie, NIP: 6972379214, REGON: 387441804, adres poczty elektronicznej: kayaksw@hotmail.com
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu internetowego służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 6. Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez Stronę Internetową.
Składanie zamówień
 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 • Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj wysyłki, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia, kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie.
 • Klient może użyć tylko jednego kodu rabatowego, który zmniejsza wartość zamówienia lub daje bezpłatną przesyłkę.
 • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 • Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Metody dostawy i płatności
 1. Zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 2. Jest możliwość odbioru osobistego pod adresem: Niechłód 12a, 64-115 Święciechowa, WLKP
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: Tradycyjny przelew bankowy na konto: 92 1140 2004 0000 3202 7980 5003 oraz korzystając z płatności internetowych.
 4. W sklepie możesz zapłacić kartami:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 5. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Realizacja zamówień i dostawa produktu

 1. Po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia oferty oraz zatwierdzenia złożonego zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do maksymalnie 10 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy.
 3. Przesyłka zazwyczaj pakowana jest tego samego dnia, w którym zostanie zaksięgowana wpłata za zamówiony towar bądź zostanie złożone zamówienie (w przypadku płatności za pobraniem). Wysyłka do Klienta jest zazwyczaj tego samego lub następnego dnia roboczego.
 4. Dostawa trwa zazwyczaj od jednego do trzech dni roboczych.
 5. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika.
 6. Dostawa jest realizowana na adres podany w formularzu zamówienia.
 7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującym będącym Konsumentami rzeczy bez wad. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Zamówienia w Sklepie Internetowym realizowane są przez Sprzedającego według kolejności ich otrzymania.
Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Przesyłka dostarczona w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy .
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, koszt zakupu towarów, nie uwzględniając kosztów dostarczenia rzeczy.
  2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Zwroty należy zgłaszać na adres email: kayaksw@hotmail.com

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Shopping Cart